new bugku 被截获的电报 - CDUSEC内部博客

new bugku 被截获的电报

分类栏目: MISC

82℃

StevenLee 发布于 发表评论

电报,自然而然想到摩尔斯码,打开文件发现是wav音频文件,打开Adobe Audition CC分析一波,很规则,又长又短,有明显的长间隔明显的短间隔之分。将长的波形看为1,短的看为0,得到以下摩尔斯码 01 1010 1 00 11111 10 1101 001 00 1010 101 ,经过转换得到 acti0nquick ,进行提交发现不对

疑惑了一整天,后来搞了半天发现要提交大写,提交flag{ACTI0NQUICK}即可

 

 

  友情赞助
微信二维码
支付宝二维码
  选择分享方式

版权:若无特殊注明,本文皆为StevenLee原创,转载请保留文章出处。

链接:new bugku 被截获的电报 - http://cdusec.happyhacking.top/?post=66